Lịch sử phát triển và hình thành

Cùng với sự ra đời của Trường Đại học Ngoại thương, trước đây thuộc Bộ Ngoại thương Việt Nam, Khoa Tiếng Anh đã được thành lập và có bề dày lịch sử và phát...

Cơ Cấu Tổ Chức

Ban chủ nhiệm Khoa BCN Khoa chịu trách nhiệm: – Xây dựng và phát triển toàn diện Khoa – Quản lý, lãnh đạo chung toàn Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được nhà trường giao –...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

1. CHỨC NĂNG Khoa Tiếng Anh Thương Mại được phát triển từ Bộ môn Tiếng Anh Thương Mại (1998) và chính thức là một Khoa chuyên môn độc lập từ năm 2007. Khoa Tiếng Anh...

Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung Huệ

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ Chức vụ: Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại (84) (4) 38356 800 (Ext: 686) ntdhue@yahoo.com     LÝ LỊCH KHOA HỌC (Dựa trên Phụ lục V, Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm...

NĂNG LỰC ĐÀO TẠO; CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHUYÊN NGÀNH TATM

1. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO 1.1. Đội ngũ giảng viên và cán bộ (tính tới 1/2012): - 22 giảng viên, trong đó: + 01 PGS Tiến Sỹ + 20 Thạc Sỹ, 07 NCS, 04 đang chuẩn bị làm NCS + 01...

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Tên chuyên ngành: Tiếng Anh Thương Mại (Business English) Khoa đào tạo: Tiếng Anh Thương Mại 1. TẦM NHÌN Khoa TATM trường ĐHNT phấn đấu để trở thành một Khoa chuyên môn có năng lực tốt, có sự phát triển...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2017

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 1 (Basic English 1) Tên học phần: Tiếng Anh Cơ Bản 1 (Basic English 1) Mã học phần: TAN103 Khoa: Tiếng Anh Thương Mại Bộ môn phụ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ____________________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (kèm...

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH MÃ SỐ: TAN CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI MÔ TẢ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH Giới thiệu...

Các bài viết mới nhất