ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2019

1347

(1)

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 (Fundamental Principles of Marxism – Leninism)

Mã học phần: TRI102

Khoa: Lý luận chính trị

Bộ môn phụ trách: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Không

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: Quyết định 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 01/12/2011.

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 1, ngày 12/2/2014 theo Quyết định 114/QĐ-ĐHNT-QLĐT.

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 Đoàn Văn Khái khaidv@ftu.edu.vn 0912033459
2 Trần Huy Quang quangtran@ftu.edu.vn 0916614689
3 Nguyễn T.Tùng Lâm ntlam@ftu.edu.vn 0976692908
4 Đào Thị Trang trangdt@ftu.edu.vn 0982925864
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học – bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; về phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển, về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, bao gồm các nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù; về lý luận nhận thức; về chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người.

(2)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Mã học phần: TRI103

Khoa: Lý luận chính trị

Bộ môn phụ trách: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Không

Thời điểm ban hành lần đầu: Quy định 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày  1/12/2011 về viết KLTN, THTTTN theo hệ đào tạo tín chỉ.

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: ngày 12/2/2014 theo Quyết định 114/QĐ-ĐHNT-QLĐT.

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 Lê Tuấn Anh tuananhl@ftu.edu.vn 0982393178
2 Vũ Thị Quế Anh queanhvt@ftu.edu.vn 0983217223
3 Bùi Ngọc Dũng dungbn@ftu.edu.vn 0912037337
4 Đặng Hương Giang giangdh@ftu.edu.vn 0913283699
5 Đinh Thị Quỳnh Hà hadtq@ftu.edu.vn 0983318366
6 Hoàng Hải hoanghaiftu81@ftu.edu.vn 0904014494
7 Nguyễn Ngọc Lan lannn@ftu.edu.vn 0988767689
8 Nguyễn Thị Thúy Thanh thanhntt@ftu.edu.vn 0983970376
9 Nguyễn Thị Tố Uyên uyenntt@ftu.edu.vn 0986508093
10 Hoàng Văn Vinh hoangvinh@ftu.edu.vn 0904596236
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin (học phần 2) bao gồm 2 phần:

Phần Học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: Luận giải học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư, qua đó sinh viên hiểu được bản chất các phạm trù kinh tế cơ bản của một nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do. Bên cạnh đó, Phần Học thuyết kinh tế cũng luận giải sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, độc quyền nhà nước (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX) và những đặc điểm kinh tế cơ bản của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn này. Việc nghiên cứu phần Học thuyết kinh tế giúp các em được làm quen với phương pháp nghiên cứu trừu tượng hóa khoa học để tìm ra được bản chất của các vấn đề kinh tế, đồng thời việc am hiểu những vấn đề lý luận này sẽ giúp các em có những kiến thức kinh tế cơ sở, cơ bản để nghiên cứu, học tập các môn kinh tế học và kinh tế chuyên ngành.

Phần Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về Chủ nghĩa xã hội: nội dung cơ bản về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu, nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN, nội dung xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước XHCN, nền văn hóa XHCN, cũng như các vấn đề về dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

(3)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh thought)

Mã học phần: TRI104

Khoa: Lý luận chính trị

Bộ môn phụ trách: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Số tín chỉ: 02

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 (Mã học phần: TRI102) và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Mã học phần: TRI103).

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: Quyết định số 35/2003/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 Nguyễn Văn Triệu nguyenvantrieu@ftu.edu.vn 0904169488
2 Nguyễn Thị Thúy Thanh thuythanh@ftu.edu.vn 0983970376
3 Nguyễn Mai Phương nguyenmaiphuong@ftu.edu.vn 0985333581
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu cho sinh viên hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN. Đó là các quan điểm về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới; về đào tạo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện Việt Nam; về kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giai cấp và giải phóng con người.

(4)

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

Mã học phần: TRI106

Khoa: Lý luận chính trị

Bộ môn phụ trách: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn thành những học phần sau: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin1 (mã học phần TRI102) và Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2 (mã học phần TRI103).

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ …. (số QĐ, ngày…. tháng…. năm………)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
Stt Tên giảng viên Email Điện thoại
1 Nguyễn Thị Thủy thu_thuy_510@ftu.edu.vn 0976383259
2 Nguyễn Thu Hải haint@ftu.edu.vn 0979279949
3 Nguyễn Thị Tố Uyên uyenntt@ftu.edu.vn 0986508093
4 Nguyễn Thị Thanh Tú tuntt@ftu.edu.vn 0974373388
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học.

– Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về sự ra đời của Đảng CSVN; về đường lối của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới,công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ 1986 đến nay.

– Học phần có ý nghĩa quan trọng đối với việc bồi dưỡng niềm tin, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, quan điểm của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những vấn đề đặt ra cho đất nước hiện nay.

 

(5)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

(Logics and research and graduate study methodology)

Mã học phần: TRI201

Khoa: Lý luận chính trị 

Bộ môn phụ trách: Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học – Lịch sử các học thuyết kinh tế.

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: không

Thời điểm ban hành lần đầu: Quy định 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 1/12/2011 về viết KLTN, THTTTN theo hệ đào tạo tín chỉ

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: ngày 12/2/2014 theo Quyết định 114/QĐ-ĐHNT-QLĐT

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1. Vũ Thị Quế Anh queanhvt@ftu.edu.vn 0983.217.223
2. Thân Thị Hạnh hanhtt@ftu.edu.vn 0965.33.22.99
3. Ngô Thị Như ngonhu@ftu.edu.vn  0946.105.369
4. Trần Huy Quang quangtran@ftu.edu.vn 0916.614.689
5. Hoàng Văn Vinh hoangvinh@ftu.edu.vn 0904.596.236
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học bao gồm hai phần:

Phần Logic học bao gồm những nội dung cơ bản về những hình thức cơ bản của tư duy và những quy luật cơ bản của tư duy. 

Phần Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học gồm những cơ sở của hoạt động học tập, cách rèn luyện năng lực học tập và các phương pháp học tập ở bậc đại học; những nội dung cơ bản về nghiên cứu khoa học như phát hiện vấn đề khoa học, đặc điểm nghiên cứu khoa học, trình tự nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, giả thuyết khoa học, phương pháp thu thập và xử lý thông tin, phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu khoa học,…

Với vị trí là học phần đại cương, kiến thức và kỹ năng do học phần này cung cấp sẽ:

 • Giúp người học có thói quen tư duy chính xác, lập luận chặt chẽ, có căn cứ; tránh tình trạng lập luận mơ hồ, không nhất quán trong tư duy. 
 • Giúp người học có những kiến thức cơ bản về các phương pháp học tập hiện đại và kỹ năng vận dụng các phương pháp này trong quá trình học tập.
 • Giúp người học có một số kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học; trực tiếp giúp người học có khả năng thực hiện bài tiểu luận và đề tài khoa học trong quá trình học tập.

 

(6)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Kinh tế vi mô (Elementary Microeconomics)

Mã học phần: KTE201

Khoa: Kinh tế Quốc tế

Bộ môn phụ trách: Kinh tế Vi Mô

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp (TOA105)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh tuonganh@ftu.edu.vn 0904 221 816
2 ThS Trần Thị Kiều Minh kieuminhtran@gmail.com 0943 170 439
3 ThS Lê Thanh Thủy thuyle@ftu.edu.vn 0979 218576
4 TS Phạm Thị Mỹ Hạnh hanhmypham@ftu.edu.vn 0943827997
5 NCS. ThS Nguyễn Thị Minh Thư thuntm@ftu.edu.vn 0902 172 177
6 NCS. ThS Nguyễn Quỳnh Hương nguyenquynhhuong@hotmail.com 0936 801 138
7 NCS. ThS Nguyễn Hồng Quân hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983 060 987
8 NCS. ThS Doãn Thị Phương Anh doan.phanh@gmail.com 0978 084 069
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để nghiên cứu hành vi của các cá nhân, các doanh nghiệp và chính phủ trong điều kiện tài nguyên là khan hiếm.  Từ đó giúp lý giải và lượng hóa mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, đồng thời giúp xây dựng cách thức ra quyêt định sản xuất và tiêu dùng một cách tối ưu nhất cho các chủ thể trong nền kinh tế.

(7)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ (Macroeconomics)

Mã học phần: KTE203

Khoa: Kinh tế Quốc tế

Bộ môn phụ trách: Kinh tế vĩ mô

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô (KTE201)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1. PGS, TS Hoàng Xuân Bình binhhx@ftu.edu.vn 0912782608
2. PGS, TS Nguyễn Thị Thùy Vinh vinhntt@ftu.edu.vn 0977514377
3. Ths Nguyễn Thị Hồng hongnt@ftu.edu.vn 0983187982
4. Ths Hoàng Tuấn Dũng t.dz.hoang@ftu.edu.vn 0914788868
5. Ths Phạm Xuân Trường truongpx@ftu.edu.vn 0983564296
6. Ths Nguyễn Minh Thủy thuynm@ftu.edu.vn 0969995126
7. Ths Hồ Thị Hoài Thương thuonght@ftu.edu.vn. 0946701929
8. Ths Lê Phương Thảo Quỳnh quynhlpt@ftu.edu.vn 0987027398
9. Ths Nguyễn Thị Hiền 0914838486
10. TS Daniel Vanhoutte daniel.vanhoutte@gmail.com
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô và cách áp dụng chúng trong thực tế. Để làm được điều này, trước hết học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản sau đó là các mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản nhằm giúp sinh viên hiểu hoạt động của tổng thể cả nền kinh tế.

(8)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Phát triển kỹ năng (Development Skills)

Mã học phần: PPH101

Khoa: Quản trị Kinh doanh

Bộ môn phụ trách:  Phát triển kỹ năng

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Không

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 PGS,TSKH Nguyễn Văn Minh minhnv@ftu.edu.vn 0983.118969
2 ThS Phạm Thị Mỹ Dung dungptm@ftu.edu.vn 0912. 922227
3 ThS Hoàng Hải Yến yenhh@ftu.edu.vn 0915. 275977
4 TS Nguyễn Thị Kim Thoa thoangonngu@gmail.com 01216.210962
5 ThS Hoàng Anh Duy duyha@ftu.edu.vn 0915.922002
6 ThS Trần Minh Thu thutm@ftu.edu.vn 0913.583386
7 ThS Hoàng Hải hoanghainb@yahoo.com
8 ThS Trần Đắc Lộc trandacloc@gmail.com 0913.380649
9 ThS Nguyễn Thị Hoa Hồng hongnth@ftu.edu.vn 0936.831031
10 TS Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@ftu.edu.vn 0902.816661
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Đào tạo kỹ năng cho học sinh, sinh viên từ lâu đã trở thành một quy định bắt buộc đối với các trường học tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay từ những cấp học dưới, học sinh đã được tiếp cận, trang bị những kỹ năng cần thiết nhất cho cuộc sống cũng như trong học tập và tương lai. Đối với những cấp học cao hơn và đặc biệt là sinh viên đại học, việc đào tạo kỹ năng lại càng trở nên cần thiết để giúp các em tự nâng cao trình độ, tay nghề từ đó tạo ra nguồn lao động có kỹ năng, kiến thức đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Bởi vậy,  Ngân hàng thế giới đã gọi thế kỷ 21 là kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ năng – Skills Based Economy. Nhận biết rõ được tầm quan trọng của việc phát triển các kỹ năng cho sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập cũng như giảng dạy các môn học khác. Đồng thời, dựa trên kết quả khảo sát cựu sinh viên trong giai đoạn 2008 – 2012, đã chỉ ra rằng: sinh viên Đại học Ngoại thương sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức, ngoại ngữ nhưng lại thiếu nhiều kỹ năng, điển hình như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy tích cực, kỹ năng giao tiếp, phát triển năng lực cá nhân, kỹ năng tạo lập mối quan hệ…  Trước những nhu cầu đó, tháng 10 năm 2010, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương đã quyết định chính thức thành lập Bộ môn Phát triển kỹ năng với mục đích đào tạo 4 nhóm kỹ năng cơ bản: Phương pháp tư duy tích cực, kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm. 

(9)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

Tên học phần: Pháp luật đại cương (Introduction to Law)

Mã học phần: PLU101

Khoa: Luật

Bộ môn phụ trách: Pháp luật Cơ sở

Số tín chỉ: 2

Điều kiện tiên quyết: Không.

Thời điểm ban hành lần đầu: 2012 (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 3 (số QĐ, ngày tháng năm 2017) 

 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
PGS, TS Tăng Văn Nghĩa nghiatv@ftu.edu.vn 0904230929
TS Ngô Quốc Chiến ngoquocchien@ftu.edu.vn 0912171669
TS Võ Sỹ Mạnh manhvs@ftu.edu.vn 0904547699
TS Nguyễn Minh Thư thunm@ftu.edu.vn 0912041811
ThS Nguyễn Lan Anh anhnl@ftu.edu.vn 0913393832
ThS Nguyễn Hoàng Mỹ Linh linhnhm@ftu.edu.vn
ThS Nguyễn Thị Lan lannt@ftu.edu.vn
ThS Trần Thị Liên Hương huongntl@ftu.edu.vn
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần pháp luật đại cương nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành những kiến thức pháp lý cơ bản, làm nền tảng để học các học phần pháp luật khác nguồn gốc, bản chất của Nhà nước và pháp luật; đặc điểm của nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và XHCN; những khái niệm cơ bản trong hệ thống pháp luật XHCN (hệ thống pháp luật, chế định pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật…). Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam (quan hệ pháp luật dân sự, quyền sở hữu, nghĩa vụ và hợp đồng…); quan hệ pháp luật giữa các chủ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. 

(10)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Tin học đại cương (Introduction to computer skills)

Mã học phần: TIN202

Khoa: Khoa Cơ bản

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Tin học 

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: không có

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 31/12/2015 Số2552/QĐ-ĐHNT-QLKH 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
TT

Tên giảng viên

Email Điện thoại

Trần Phương Chi

phuongchi@ftu.edu.vn 0913313316

Đoàn Quang Hưng

hungdq@ftu.edu.vn Đi học nước ngoài

Trần Thị Thu Ngân

tranthungan@ftu.edu.vn 0947396248

Lê Thanh Nguyệt

nguyetlt@ftu.edu.vn 01236410916

Tô Thị Hải Yến

tohaiyen@ftu.edu.vn 0912932880

Trần Trọng Huy

tronghuy@ftu.edu.vn 0913040502
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học: 

 • Khái niệm về thông tin, xử lý thông tin; 
 • Hệ điều hành Windows; Mạng máy tính và Internet; 
 • Các kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản Word; 
 • Sử dụng thành thạo bảng tính Excel giải quyết các bài toán kinh tế; 
 • Thiết kế các thuyết trình. 
 • Thông qua các bài lý thuyết và thực hành các bài toán thực tế sinh viên nắm chắc và thấy rõ sự cần thiết của công nghệ thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

(11)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Cơ Bản 1 (Basic English 1)

Mã học phần: TAN103

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Thực Hành Tiếng

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Không

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (4/9/2016 và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 3 (số QĐ, ngày tháng năm 2017)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
2 ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng hang_phuong@yahoo.com 0916115358
3 ThS. Phạm Thị Thuỳ Dung ptdung267@gmail.com 0977339141
4 TS. Trần Thị Hiền  hientran@ftu.edu.vn 0941421976
5 Th.S Vũ Thị Phương Dung dungvtp@ftu.edu.vn 0947904790
6 Th.S Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
7 Th.S Nguyễn Việt Linh linhnv@ftu.edu.vn 0904738291
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Xây dựng và phát triển năng lực tự định hướng học tiếng Anh cho sinh viên năm một và hai để khi kết thúc học phần, họ có kiến thức chung về ngôn ngữ, những thành phần cấu thành ngôn ngữ, năng lực ngôn ngữ cũng như những yếu tố quyết định và tác động đến ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ, từ đó sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu về ngôn ngữ, và có định hướng trong việc học ngôn ngữ tùy theo mục đích hướng tới của sinh viên trong nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ.

(12)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Cơ Bản 2 (Basic English 2)

Mã học phần: TAN104

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Thực Hành Tiếng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh Cơ Bản 1

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 2014 (4/9/2017 và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 3 (số QĐ, ngày tháng năm 2017)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
2 ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng hang_phuong@yahoo.com 0916115358
3 ThS. Phạm Thị Thuỳ Dung ptdung267@gmail.com 0977339141
4 TS. Trần Thị Hiền  hientran@ftu.edu.vn 0941421976
5 Th.S Vũ Thị Phương Dung dungvtp@ftu.edu.vn 0947904790
6 Th.S Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
7 Th.S Nguyễn Việt Linh linhnv@ftu.edu.vn 0904738291
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ bao gồm 2 nội dung chính sau đây:

Kỹ năng đọc hiểu bao gồm: Các định nghĩa và khái niệm thuật ngữ trong đọc hiểu; Các kỹ năng và thủ thuật cơ bản trong việc sử lý tài liệu đọc như quy trình sử lý tài liệu đọc, đoán nghĩa của từ trong văn cảnh, đọc lướt. Phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kỹ thuật cơ bản cần áp dụng khi sử lý tài liệu đọc bằng tiếng Anh..

Kỹ năng viết bao gồm: Các thành tố quan trọng trong câu, các yếu tố dùng để liên kết các ý trong câu, các lỗi hay gặp phải trong câu, sự đồng thuận giữa chủ ngữ và động từ, cách lựa chọn từ ngữ và cách sử dụng dấu câu.

(15)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to linguistics)

Mã học phần: NGO203

Khoa: Quản trị kinh doanh

Bộ môn phụ trách: Phát triển kỹ năng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: không

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành):12/2007

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm): 10/2017 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 TS Nguyễn Thị Kim Thoa thoantk@ftu.edu.vn 0902605598
2 TS Nguyễn Thị Hoa hoant@ftu.edu.vn 0984893618
3 TS Đào Thị Hồng Hạnh hanhdth@ftu.edu.vn 0934888058
4 TS Phạm Thị Tuyết Minh minhptt@ftu.edu.vn 0983576083
5 ThS Vũ Thị Thu Hường huongvtt@ftu.edu.vn 0985267547

 

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung khái quát về bản chất, chức năng, nguồn gốc, sự phát triển của ngôn ngữ, phân loại các ngôn ngữ trên thế giới; đồng thời, trang bị cho sinh viên cung cấp những nội dung cơ bản về các bình diện của ngôn ngữ như : ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ dụng.

(16)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ Âm Học Tiếng Anh (English Phonetics)

Mã học phần: TAN106

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Lý thuyết tiếng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành học phần Tiếng Anh cơ bản 1 & 2

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Phạm Thùy Dung phamthuydung@ftu.edu.vn, ptdung267@gmail.com 0977339141
2 ThS. Nguyễn Hoàng Giang gianghn2002@ftu.edu.vn 01677484286
3 ThS. Lê Thị Bích Thủy lebichthuy2005@gmail.com 0982280908
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm và các đặc điểm âm vị Tiếng Anh để từ đó sinh viên vận dụng vào việc thực hành phát âm và rèn luyện kỹ năng nói và nghe được hiệu quả hơn.

(17)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ Nghĩa Học Tiếng Anh (English Semantics)

Mã học phần: TAN108

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Lý thuyết tiếng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành học phần Dẫn luận ngôn ngữ NGO201

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Phạm Thùy Dung phamthuydung@ftu.edu.vn, ptdung267@gmail.com 0977339141
2 ThS. Bùi Thị Quỳnh Giao giaobui@ftu.edu.vn

giaobui2012@gmail.com

0903269868
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các đặc điểm ngữ nghĩa của từ, câu, văn bản, phát ngôn và hội thoại của Tiếng Anh để từ đó sinh viên vận dụng vào việc thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, biên dịch và phiên dịch.

(18) 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ pháp học tiếng Anh (English Grammar)

Mã học phần: TAN107

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Lý thuyết tiếng

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)  

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Nguyễn T Minh Hằng hang_phuong@yahoo.com 0916115358
2 ThS. Phạm Thùy Dung ptdung@gmail.com 0977339141
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần bao gồm 3 tín chỉ, được giảng dạy đan xen lý thuyết và bài tập thực hành theo những nội dung chính sau đây:

Về lý thuyết, học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ pháp trong phạm vi từ pháp học và cú pháp học tiếng Anh để người học có kiến thức tổng thể và hệ thống về ngữ pháp tiếng Anh, từ những khái niệm nhỏ nhất như khái niệm về từ loại, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ… các phạm trù ngữ pháp của danh từ, động từ; các thành tố ngữ pháp trong câu; đến các đặc điểm và sự khác nhau giữa các loại cụm từ, mệnh đề và câu. 

Trên cơ sở lý thuyết đó, người học sẽ thực hành làm các dạng bài tập ứng dụng, phân biệt, nhận diện và phân tích các hiện tượng ngữ pháp cũng như các đặc điểm giống và khác nhau giữa chúng. Với phần thực hành, người học sẽ áp dụng lý thuyết ngữ pháp để sử dụng tiếng Anh tốt hơn, đặc biệt khi viết và dịch.

(19)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Nghe 1 (Listening 1)

Mã học phần: TAN205

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Tiếng Anh cơ sở

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: TACB2 (TAN104)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Nguyễn Hoàng Giang Gianghn2002@ftu.edu.vn 01677 484 286
2 ThS. Vũ Thị Diễm Phúc diemphuc@ftu.edu.vn 0168 930 944
3 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
4 ThS. Phạm Thùy Dung phamthuydung@ftu.edu.vn 0977 339 141
5 ThS. Vũ Thị Phương Dung dungvtp@ftu.edu.vn
6 Nguyễn Việt Linh linhnv@ftu.edu.vn
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Nghe 1 là học phần nối tiếp của TACB 2, trong đó sinh viên trên cơ sở đã được học phát âm, và giao tiếp nghe nói đọc viết cơ bản trình độ sơ trung cấp (pre-intermediate hay A2) tiếp tục học và rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh tổng quát (General English) luyện tập chuyên sâu ở trình độ trung cấp (intermediate hay B1) vào kỹ năng nghe: nghe hiểu ý chính và nghe để nắm được các thông tin chi tiết để làm cơ sở cho Nghe 2 (upper-intermediate và Advanced hay C1), nghe hiểu các bài giảng học thuật và diễn văn dài, phức tạp hơn.

(20) 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Nói 1 (Speaking 1) 

Mã học phần: TAN203

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Thực hành tiếng

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)  

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng Hang_phuong@yahoo.com 0916115358
2 ThS. Phạm Thị Hồng Yến Phamhongyen2001@yahoo.com 0904141801
3 ThS Nguyễn Thị Thu Huyền guyenthuhuyen2801@gmail.com 0948347409
4 TS. Trần Thị Hiền  hientran@ftu.edu.vn 0941421976
5 ThS. Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437
6 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandt@ftu.edu.vn 0944842686
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Nội dung học phần gồm 2 phần lớn: ngôn ngữ thương mại và thuyết trình hiệu quả

1.Ngôn ngữ Thương mại 

Phần này gồm 12 chương viết theo các chủ đề khác nhau trong thương mại như: công ty và các ngành công nghiệp, toàn cầu hóa và chính sách kinh tế, chiến lược công ty và cấu trúc công ty, quản lý con người, nguồn nhân sự, thị trường tài chính…  Giáo trình không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức về thương mại mà còn các từ ngữ thương mại để tiếp tục học các môn học có liên quan tới các vấn đề nói trên trong các năm học tiếp theo.

 1. Thuyết trình hiệu quả

Nội dung học này gồm có 9 chương tập chung vào cách làm nội dung thuyết trình và kỹ năng thuyết trình.  Cụ thể là cách bắt đầu buổi thuyết trình, dùng từ tiếng Anh để liên kết các phần thuyết trình chặt chẽ, ngôn ngữ thường dùng trong thuyết trình, ngôn ngữ cơ thể, cách kết thúc bài thuyết trình, trả lời câu hỏi của người 

(21)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Đọc 1 (Reading 1)

Mã học phần: TAN207

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Tiếng Anh cơ bản

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 04/09/2016

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ ….. (số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS Lê Thị Bích Thủy lebichthuy2005@gmail.com 0982280908
2 ThS Nguyễn Việt Linh linhnv@ftu.edu.vn 0904738291
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Đọc 1 với thời lượng 3 tín chỉ được thiết kế cho sinh viên đã hoàn thành xong các học phần Tiếng Anh Cơ bản 1 và Tiếng Anh Cơ bản 2 (sinh viên đã có năng lực Tiếng Anh ở trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR hay bậc 4 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Học phần này nhằm giúp người học phát triển các kỹ năng đọc hiểu từ trình độ B2 lên B2+/C1 thông qua việc nắm vững các kỹ thuật đọc hiểu trong chương trình; luyện tập với các dạng bài tập thực hành từ đoạn ngắn (60-80 từ) cho đến các bài đọc dài (700-1000 từ); bước đầu làm quen với khái niệm Đọc phê phán và một số kỹ thuật Đọc phê phán cơ bản; mở rộng vốn từ vựng thông qua các bài đọc dài (700-1000 từ) với các chủ đề đa dạng. 

Học phần cũng giúp người học rèn luyện thái độ cần có của một người học chủ động thông qua việc nắm vững mục tiêu, nội dung và yêu cầu của học phần đẻ có thể chủ động chuẩn bị cho bài học trước khi đến lớp và tham gia tích cực vào các hoạt động trên lớp.

(22)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Viết 1 (Writing 1)

Mã học phần: TAN209

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Thực Hành Tiếng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh Cơ Bản 2 –TAN104

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 2010 (4/9/2017 và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 3(số QĐ, ngày tháng năm 2010)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandt@ftu.edu.vn 0944842686
2 ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh Thuylinh.fbe@ftu.edu.vn 0934281682
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Khoá học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về viết một đoạn văn bằng tiếng Anh tiến tới viết luận bằng tiếng Anh ở đại học. Cung cấp cho sinh viên kiến thức và cơ hội thực hành ngôn ngữ tiếng Anh về viết đoạn.

Nội dung giảng dạy cụ thể bao gồm: Hướng dẫn sinh viên biết và áp dụng trong viết đoạn:

 • Đọc hiểu trong viết luận
 • Viết luận căn bản
 • Viết câu chủ đề
 • Viết các câu phát triển ý của câu chủ đề
 • Liên kết trong đoạn văn
 • Các loại đoạn văn và bài luận. Các lỗi sai logic.

(23)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Nghe 2 (Listening 2)

Mã học phần:  TAN206

Bộ môn phụ trách:  Bộ môn Tiếng Anh cở sở – Khoa Tiếng Anh Thương mại

Số tín chỉ:  3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu:   

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Nguyễn Hoàng Giang gianghn2002@ftu.edu.vn 01677 484 286
2 ThS. Vũ Thị Diễm Phúc diemphuc@ftu.edu.vn 0168 930 944
3 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nghe 2 là học phần nối tiếp của Nghe 1, trong đó sinh viên trên cơ sở đã được học các thành tố âm thanh của từ, câu, văn bản; ngữ điệu và ngữ nghĩa; các hiện tượng nối âm, biến đổi âm do kết hợp âm, trọng âm của câu; nghe hiểu các bản tin chậm và các bài trình bày trong vòng 3 đến 5 phút về các đề tài phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng như VOA, BBC world service, Tedtalk, v..v…. trình độ trung cấp (upper-intermediate hay B2), sinh viên tiếp tục học, nghe hiểu các bài giảng học thuật và diễn văn dài hơn nhiều nhất là 15 phút (upper-intermediate và Advanced hay C1) là cơ sở kiến thức và kỹ năng cho các hoạt động nghe giảng, trình bày bằng tiếng Anh trong môi trường học thuật và công việc.

(24)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Nói 2 (Effective Meetings)

Mã học phần: TAN204

Khoa: Tiếng anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Thực hành tiếng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Nói 1 (Effective Presentations)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Hang_phuong@yahoo.com 0916115358
2 ThS.Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyenthuhuyen2801@gmail.com 0948347409
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ liên quan đến các hình thức hội họp. Khóa học được chia thành 8 bài, mỗi bài đề cập đến các giai đoạn chính trong các cuộc họp từ việc chuẩn bị đến việc đưa ra quyết định và các công việc triển khai nhằm giúp người học không chỉ phát triển được khả năng ngôn ngữ mà còn có được sự tự tin giao tiếp trong các tình huống khác nhau. Kết thúc khóa học sinh viên sẽ có được các kỹ năng cần thiết để đóng vai trò tích cực trong hầu hết các thể loại hội họp.

(25)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Đọc 2 (Reading 2)

Mã học phần: TAN208

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Tiếng Anh cơ bản

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Đọc 1 (TAN207)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS Lê Thị Bích Thủy lebichthuy2005@gmail.com 0982280908
2 ThS Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthuhuyen2801@gmail.com 0948347409
3 ThS Bùi Thị Quỳnh Giao giaobui@ftu.edu.vn 0903269868
4 ThS Phạm Thùy Dung phamthuydung@ftu.edu.vn 0977339141
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Đọc 2 với thời lượng 3 tín chỉ được thiết kế cho sinh viên đã hoàn thành xong các học phần Tiếng Anh Cơ bản 1, Tiếng Anh Cơ bản 2 và Đọc 1. Như vậy, trước khi bắt đầu chương trình, sinh viên đã có năng lực đọc hiểu Tiếng Anh ở trình độ B2+/C1 theo Khung Tham chiếu Châu Âu hay bậc 4+/5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phần này nhằm giúp người học phát triển các kỹ năng đọc phê phán để có thể hiểu rõ văn bản, biết đánh giá các thông tin, luận điểm, luận cứ , luận chứng trong văn bản chứ không chỉ đơn thuần hiểu và tiếp nhận thông tin. Các kỹ năng này rất cần thiết để sinh viên có thể học tốt các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo ở bậc đại học, đặc biệt trong các môn viết luận, viết luận nâng cao, thuyết trình, làm báo cáo và khóa luận tốt nghiệp. 

Học phần này cũng giúp sinh viên tiếp tục phát triển, củng cố các kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ để đạt năng lực đọc hiểu C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (hay bậc 5 trong Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông qua việc đọc, tóm tắt và phân tích các văn bản dài và phức tạp ở đa dạng các chủ đề, tóm tắt thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời thảo luận, viết phản hồi, phân tích lập luận của tác giả, so sánh quan điểm của các tác giả khác nhau về cùng một vấn đề và trình bày đánh giá của mình về quan điểm của tác giả.

Học phần cũng giúp người học tiếp tục rèn luyện thái độ cần có của một người học chủ động thông qua việc nắm vững mục tiêu, nội dung và yêu cầu của học phần, luôn chuẩn bị tốt cho bài học trước khi đến lớp, tham gia tích cực vào các hoạt động trên lớp cũng như có kế hoạch học và ôn tập để hoàn thành tốt các nội dung đánh giá trên lớp, giữa kỳ và kết thúc học phần.

 

(26)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Viết 2 (College Composition 2)

Mã học phần: TAN210

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Thực hành tiếng

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: TAN209 – Viết 1

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm) 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Phạm Thùy Dung ptdung267@gmail.com 0977339141
2 ThS. Lê Thị Bích Thủy lebichthuy2005@gmail.com 0982280908
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Tư duy phân tích (Critical Analysis)

– Viết Tóm tắt bài luận đã đọc (Summary)

– Viết bài respond với bài đọc (Respond – Write as a Writer)

– Viết Tổng hợp các bài đọc (Synthesis)

– Biết cách trích nguồn đúng theo MLA. 

Mỗi nội dung trên đều có bài tập thực hành có tính điểm (dạng bài assignment)

 

(27)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Viết 3 (NCKH & Viết báo cáo nghiên cứu – Research & Writing Research Reports)

Mã học phần: TAN304

Khoa: Tiếng Anh Thương Mại

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Tiếng Anh cơ sở

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Viết 2 (TAN210)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Nguyễn Hoàng Giang Gianghn2002@ftu.edu.vn 01677 484 286
3 ThS. Trần Thị Hiền Hienftu2001@yahoo.com 094 142 1976
4 ThS. Vũ Thị Diễm Phúc diemphuc@ftu.edu.vn 0168 930 944
5 ThS. Phạm Thùy Dung phamthuydung@ftu.edu.vn 0977 339 141
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Viết 3 là khóa học viết cuối cùng của sinh viên trong chuỗi thực hành kỹ năng viết, trong đó sinh viên sau khi được trang bị kiến thức và các kỹ năng viết cơ bản ở khóa viết 1 và 2 như kiến thức và kỹ năng viết câu, đoạn, một bài viết theo các dạng khác nhau (ví dụ như tường thuật, so sánh hay biện luận) sinh viên được tiếp tục học nghiên cứu khoa học và viết bài nghiên cứu khoa học trong môi trường học thuật nhằm phục vụ mục đích học của các môn chuyên ngành và viết khóa luận tốt nghiệp cũng như viết các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và kinh tế khi các em làm việc trong tương lai.

 

(28)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Văn hóa Anh Mỹ (American-British culture)

Mã học phần: TAN109

Khoa: Tiếng anh thương mại

Bộ môn phụ trách: Lý thuyết tiếng và Văn hóa – Văn học

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)  

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyenthuhuyen2801@gmail.com 0948347409
2 ThS. Nguyễn Việt Linh linhnv@ftu.edu.vn 0904738291
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 khi sinh viên đã được trang bị các kỹ năng Nói và Viết trước đó. Học phần giúp sinh viên có được ý tưởng cơ bản về nền văn hóa các nước nói tiếng Anh, cụ thể là 2 nước Anh và Mỹ. Do đặc thù là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh nên tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người của nơi mà ngôn ngữ Anh được sinh ra là rất cần thiết và quan trọng. 

 

(29)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Văn học Anh Mỹ (American – Enhglish Literature)

Mã học phần: TAN111

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Lý thuyết tiếng

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)  

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Bùi Thị Quỳnh Giao giaobui@ftu.edu.vn 0903269868
2 ThS. Nguyễn Việt Linh linhnv@ftu.edu.vn 0904738291
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ với các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ, cụ thể gồm 3 nội dung chính sau đây:

 1. Các yếu tố cơ bản của một tác phẩm văn học truyện và thơ.
 2. Tổng quan văn học Mỹ bao gồm: tóm lược lịch sử Mỹ, các giai đoạn và trường phái văn học Mỹ, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Cụ thể là: Văn học hiện thực; Văn học của chủ nghĩa tự nhiên; Văn học hiện đại thế kỷ 20; Văn học phục hưng Harlem.
 3. Tổng quan văn học Anh bao gồm: tóm lược lịch sử Anh, các giai đoạn và trường phái văn học Anh, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Cụ thể là: Văn học lãng mạn thế kỷ 19; Văn học hiện thực  phê  phán  giữa  thế  kỷ  19; Văn học thời hậu chiến và hiện đại.
 1. Thơ và cách viết, phân tích và dịch thơ trong tiếng Anh.

 

(30)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Nói 3 (Effective Negotiating)

Mã học phần: TAN303

Khoa: Tiếng anh thương mại

Bộ môn phụ trách: Thực hành, thảo luận tiếng

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Nói 2 (Effective Meetings)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm) 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại Văn phòng
1 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyenthuhuyen2801@gmail.com 0948347409 Khoa TATM
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm tăng cường, củng cố kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng Thực hành, thảo luận tiếng cơ bản thông qua kỹ năng đàm phán bằng tiếng Anh, nâng cao và mở rộng các kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng Thực hành, thảo luận tiếng. Sinh viên được trang bị vốn kiến thức về từ vựng, ngữ âm để sử dụng trong các tình huống cụ thể.

(31)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Thương mại (Business English)

Mã học phần: TAN305

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế – Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 2 (TAN104)  

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Bùi Thị Quỳnh Giao giaobui@ftu.edu.vn 0903269868
2 ThS. Vũ Thị Phương Dung dungvtp@ftu.edu.vn 0947904790
3 ThS. Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các lĩnh vực kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp và nhân sự, đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, môi trường kinh tế, con người trong kinh doanh, marketing, tài chính, v.v… thông qua giáo trình gồm các chủ đề thực tế, cập nhật hiện nay thông qua các bài đọc, các bài tập tình huống, bài tập thảo luận và thuyết trình nhóm; bài tập thực hành viết báo cáo nhóm về tình huống kinh doanh mà nhóm lựa chọn trong khuôn khổ chương trình học tạo nên một nội dung học tập hiệu quả và hữu dụng cho cả giáo viên và sinh viên.

Môn học cung cấp các tình huống giao tiếp tích hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết thông qua các hoạt động và bài tập luyên tập cụ thể theo các chủ đề các buổi học theo dạng bài thi chứng chỉ BEC Higher, giúp sinh viên luyên tập và nâng cao các kỹ năng sử dụng trong tình huống công việc, môi trường làm việc và học tập đa văn hóa– tương đương Bậc C1 theo yêu cầu KNLNNVN.

 

(32)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Biên dịch 1 (Translation 1)

Mã học phần: TAN306

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế – Thương mại

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh Thương mại (TAN305)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu:

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
2 ThS. Bùi Nguyệt Anh buinguyetanh@ftu.edu.vn 0912174119
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ bao gồm 2 nội dung chính sau đây:

 1. Các vấn đề xã hội.
 2. Kinh tế và thương mại quốc tế.

Mỗi mảng chủ đề có 5 bài học. Mỗi bài học có 1 bài dịch xuôi, 1 bài dịch ngược, 1 bài tập củng cố cấu trúc, từ vựng và ngữ pháp, và 1 bài tập kỹ năng dịch. Ngoài ra cuối mỗi bài đều có 1 danh sách các địa chỉ Internet về cùng chủ đề để sinh viên có thể khai thác nhằm nâng cao, mở rộng và cập nhật kiến thức hoặc lấy bài tập để luyện dịch.

(33)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Phiên dịch 1 (Interpretation 1)

Mã học phần: TAN308

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Biên dịch 1 (TAN306)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 1998

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 2  

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Bùi Nguyệt Anh buinguyetanh@ftu.edu.vn 0912174119
2 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
3 ThS. Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 03 tín chỉ bao gồm các nội dung chính sau đây:

Thực hành luyện kỹ năng và kỹ thuật phiên dịch với các bài phát biểu được thiết kế sẵn theo dạng bài trình bày với các mảng chủ đề sau đây với độ khó tăng dần: “Các vấn đề chung trong cuộc sống, trong học tập và kỹ năng công việc”. Mảng chủ đề gồm 16 bài, mỗi bài gồm 01 đoạn luyện dịch gián đoạn Anh-Việt, 01 đoạn luyện dịch gián đoạn Việt-Anh.   Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội được thực hành dịch các bài phát biểu được thiết kế giống tình huống hội thảo thực tế để sinh viên được thực hành kỹ năng, kỹ thuật dịch hội nghị. Các kỹ năng dịch trong học phần bao gồm: luyện dịch từng câu không ghi chú (chỉ dùng trí nhớ): Interpretation using memory without note-taking.  

(34)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Biên dịch 2 (Translation 2)

Mã học phần: TAN307

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Biên dịch 1(TAN306)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu:

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
2 ThS. Bùi Nguyệt Anh buinguyetanh@ftu.edu.vn 0912174119
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ bao gồm 2 nội dung chính sau đây:

 1. Các vấn đề xã hội.
 2. Các vấn đề của doanh nghiệp .

Mỗi mảng chủ đề có 5 bài học. Mỗi bài học có 1 bài dịch xuôi, 1 bài dịch ngược, 1 bài tập củng cố cấu trúc, từ vựng và ngữ pháp, và 1 bài tập kỹ năng dịch. Ngoài ra cuối mỗi bài đều có 1 danh sách các địa chỉ Internet về cùng chủ đề để sinh viên có thể khai thác nhằm nâng cao, mở rộng và cập nhật kiến thức hoặc lấy bài tập để luyện dịch.

(35)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Phiên dịch 2 (Interpretation 2)

Mã học phần: TAN309

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Phiên dịch 1 (TAN308)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 1998

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 2  

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Bùi Nguyệt Anh buinguyetanh@ftu.edu.vn 0912174119
2 ThS. Đinh Thị Ngoan ngoandinhftu@gmail.com 0944842686
3 ThS. Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 03 tín chỉ bao gồm 02 nội dung chính sau đây:

 1. Lý thuyết dịch gián đoạn bao gồm: Các định nghĩa và khái niệm thuật ngữ trong dịch hội nghị; Các kỹ thuật và thủ thuật trong dịch gián đoạn sử dụng trí nhớ; Các thủ thuật cơ bản trong dịch gián đoạn sử dụng ghi chú. Phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kỹ thuật cần áp dụng khi dịch hội nghị, cách 1ử lý các tình huống khó bất ngờ nảy sinh trong thực tế.
 2. Thực hành luyện kỹ năng và kỹ thuật phiên dịch với các bài phát biểu được thiết kế sẵn theo dạng bài trình bày và các bài phát biểu thực tế lấy từ các hội nghị hội thảo với các mảng chủ đề sau đây với độ khó tăng dần: “Các vấn đề kinh tế, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng và khởi nghiệp, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức quốc tế”. Mảng chủ đề gồm 15 bài, mỗi bài gồm 01 đoạn luyện dịch gián đoạn Anh-Việt, 01 đoạn luyện dịch gián đoạn Việt-Anh. Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội được thực hành dịch các bài phát biểu được thiết kế giống tình huống thực tế và các bài phát biểu thực tế lấy từ hội nghị, hội thảo để sinh viên được thực hành và tích lũy kinh nghiệm dịch hội nghị.

 

(36)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngôn ngữ kinh tế thương mại 1 – Nguyên lý kinh tế (Principles of Economics)

Mã học phần: TAN402

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh thương mại (TAN304)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 TS. Nguyễn Thị Dung Huệ ntdhue@gmail.com 0912042630
2 Th.S. Đoàn Bích Thảo thao.doan2201@gmail.com 0961988068
3 Th.S. Lê Thanh Thủy thanhthuy.le.5893@gmail.com 0982667698
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ bao gồm 2 nội dung chính sau đây:

 1. Phần Kinh tế vi mô: Các nguyên tắc của kinh tế học, thị trường, đường giới hạn khả năng sản xuất, lợi thế so sánh, lợi thế tuyệt đối; quan hệ cung cầu trên thị trường và chính sách của chính phủ; khái niệm về các loại chi phí, cách tính toán các loại chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp; lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, v.v.
 2. Phần Kinh tế vĩ mô: đo lường tính toán thu nhập của một quốc gia (GDP, GDP thực tế và GDP danh nghĩa); cách tính Chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI); điều chỉnh các biến số kinh tế do tác động của lạm phát; các loại tiền, chức năng của tiền và cung cầu tiền tệ. Trong phần học này, sinh viên còn được học về 5 vấn đề hay được tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô (ví dụ như Ngân hàng Trung ương có nên theo đuổi mức “lạm phát không” (Zero inflation) hay có nên cải cách luật thuế để khuyến khích tiêu dùng, v.v.)

 

(37)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại 2 – Kinh doanh Quốc tế (International Business)

Mã học phần: TAN403

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh thương mại (TAN305)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 TS. Nguyễn Thị Dung Huệ ntdhue@gmail.com 0912042630
2 ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyenthuhuyen2801@gmail.com 0948347409
3 ThS. Vũ Thị Phương Dung dungvtp@ftu.edu.vn 0947904790
4 ThS. Nguyễn Phương Linh phuonglinh@ftu.edu.vn 01664378437
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này cung cấp những kiến thức khái quát nhất về kinh doanh quốc tế (kinh doanh quốc tế là gì, sự khác biệt giữa kinh doanh quốc tế với ngoại thương, thế nào là toàn cầu hóa và các yếu tố ảnh hưởng tới toàn cầu hóa), những tác động và ảnh hưởng của môi trường kinh doanh quốc gia (yếu tố văn hoá, pháp luật, chính trị, hệ thống kinh tế) tới kinh doanh quốc tế, các học thuyết về ngoại thương, lý do tại sao chính phủ phải can thiệp vào ngoại thương, đầu tư quốc tế và các công cụ can thiệp của chính phủ.

 

(38) 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại 3 – Giao tiếp kinh doanh (Business Communication)

Mã học phần: TAN110

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: TAN210 – Viết 2

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Vũ Thị Diễm Phúc Diemphuc@ftu.edu.vn 01686930944
2 TS. Trần Thị Hiền hientran@ftu.edu.vn 0941421976
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 3 tín chỉ bao gồm 2 nội dung sau đây:

 1. Nội dung lý thuyết: Lý thuyết giao tiếp kinh doanh nhằm trang bị cho sinh viên một số khái niệm trong giao tiếp kinh doanh, các hình thức cơ bản trong giao tiếp kinh doanh, vai trò của giao tiếp kinh doanh; các rào cản thường gặp trong giao tiếp kinh doanh, giới thiệu về thư tín thương mại (bối cảnh sử dụng, hình thức trình bày, bố cục nội dung, hình thức trình bày và văn phong của thư và fax), hướng dẫn chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc tiếng Anh gồm sơ yếu lý lịch và thư xin việc, viết báo cáo bằng tiếng Anh.
 2. Nội dung thực hành: Thực hành viết thư tín thương mại với các mảng chủ đề chính sau với thứ tự giao dịch: hỏi hàng, chào hàng, đặt hàng, thanh toán, khiếu nại. Thực hành chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc, viết báo cáo bằng tiếng Anh.

Môn học kết hợp giữa giờ giảng của giảng viên và thảo luận tự do trên lớp; sinh viên vừa làm việc độc lập và làm việc nhóm. Hoạt động nhóm là một hoạt động quan trọng của môn học, do vậy việc phân nhóm sẽ được thực hiện ở giờ đầu tiên của môn học, và các nhóm sẽ làm việc cùng nhau xuyên suốt môn học.

(39)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại 4 – Nguyên lý Marketing    

  (Principles of Marketing)

Mã học phần: TAN404

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế -Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Viết 3 (TAN304) và TATM (TAN305)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban   hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm)

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 ThS. Bùi Thị Quỳnh Giao giaobui@ftu.edu.vn 0903269868
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Tương tự các học phần trong Nhóm Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại học phần Nguyên lý Marketing (Principles of Marketing):
            1.  Cung cấp kiến thức chuyên ngành Kinh tế – Thương mại

 1. Cung cấp các kỹ năng đặc thù (cụ thể từng môn học)
 2. Duy trì và phát triển các năng lực sử dụng TA cơ bản theo chuẩn C1 tương đương là chuẩn BEC 3 cho các môn Kinh tế – Thương mại.

Học phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên năm cuối nắm bắt được những nguyên lý marketing căn bản thông qua việc nghiên cứu lý thuyết marketing và thảo luận, phân tích các tình huống marketing trong doanh nghiệp và tổ chức. Từ đó, sinh viên có thể hiểu được bối cảnh chung của marketing hiện đại và rèn luyện khả năng ứng dụng lý thuyết marketing vào thực tế tổ chức. 

 

(40)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Ngôn ngữ kinh tế thương mại 5 – Tài chính (Principles of Finance)

Mã học phần: TAN410

Khoa: Tiếng Anh Thương mại 

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Đọc 2 (TAN208) và TATM (TAN305)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm) 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 ThS. Vũ Thị Diễm Phúc Diemphuc@ftu.edu.vn 01686930944
2 ThS. Lê Thanh Thủy thanhthuy.le.5893@gmail.com 0982667698
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Tương tự các học phần trong Nhóm Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại học phần Ngôn ngữ kinh tế thương mại 5 – Tài chính (Principles of Finance):
1. Cung cấp kiến thức chuyên ngành Kinh tế – Thương mại

 1. Cung cấp các kỹ năng đặc thù của môn học: biết cách tính một số chỉ số tài chính căn bản. 
 2. Duy trì và phát triển các năng lực sử dụng TA cơ bản theo chuẩn C1 tương đương là chuẩn BEC 3 cho các môn Kinh tê – Thương mại.

Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và cơ hội thực hành ngôn ngữ tiếng Anh tài chính cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp. 

 

(41)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại 6 – Hợp đồng Thương mại Quốc tế (The Language of Economics and Trade 6 – Contract in International Trade)

Mã học phần: TAN406

Khoa: Tiếng Anh Thương mại

Bộ môn phụ trách: Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại

Số tín chỉ:

Điều kiện tiên quyết: Viết 3 (TAN304), Ngôn ngữ KTTM 3 (TAN 110)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 1998

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ 2

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
TS. Nguyễn Thị Dung Huệ ntdhue@gmail.com 0912042630
ThS. Bùi Nguyệt Anh buinguyetanh@ftu.edu.vn 0912174119
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần được giảng dạy trong 03 tín chỉ bao gồm 02 nội dung sau đây:

 1. Trang bị cho người học một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế, ngôn ngữ, văn phong, hình thức và những nguyên tắc cơ bản của soạn thảo một hợp đồng thương mại quốc tế.  
 2. Trang bị cho người học các kỹ năng đọc hiểu và diễn giải một hợp đồng thương mại quốc tế. 
 3. Trang bị cho người học kỹ năng dịch một hợp đồng thương mại quốc tế
 4. Hướng dẫn một số hợp đồng mẫu cho các loại hàng hoá.
 5. Hướng dẫn cách soạn thảo một hợp đồng thương mại quốc tế dựa trên hợp đồng mẫu của Phòng Thương mại quốc tế.

 

(42)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

          

Tên học phần: Logistics và vận tải quốc tế (Logistics and international transporation)

Mã học phần: TMA305

Khoa: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Vận tải và Bảo hiểm

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Giao dịch trong thương mại quốc tế TMA302, Quan hệ kinh tế quốc tế KTE306, Chính sách thương mại quốc tế TMA301.

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm) 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 GS, TS. Hoàng Văn Châu chauhv.bgh@ftu.edu.vn 0906065266
2 PGS, TS. Trịnh Thị Thu Hương  ttthuhuong@ftu.edu.vn 0913 311 385
3 PGS, TS. Trần Sĩ Lâm transilam@ftu.edu.vn 0912 004 157
4 TS. Phạm Duy Hưng p.hung@ftu.edu.vn 0912565566
5 ThS. Phạm Thanh Hà hapham@ftu.edu.vn 0989 090 988
6 ThS. Bùi Duy Linh duylinh@ftu.edu.vn 0902 566 886
7 ThS. Nguyễn Thị Hà Hanguyen86@ftu.edu.vn 0943 593 568
8 ThS. Nguyễn Thị Yến Yennguyen87@ftu.edu.vn 0915 529 787
9 ThS. Hoàng Thị Đoan Trang hoangthidoantrang@ftu.edu.vn 0913 580 075
10 ThS. Lê Minh Trâm tramle@ftu.edu.vn 0984 990 868
11 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà nguyenthithuha.cs2@ftu.edu.vn 0902195657
12 TS Nguyễn Thị Huyền Trân nguyenthihuyentran.cs2@ftu.edu.vn 0909828275
13 ThS Vương Thị Bích Ngà vuongthibichnga.cs2@ftu.edu.vn 0906306699
14 Ths Lê Thị Thanh Ngân lethithanhngan.cs2@ftu.edu.vn 028.35127254
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung xoay quanh các lý thuyết căn bản về logistics và vận tải quốc tế. Đối tượng của học phần là nghiên cứu sự vận động của hàng hóa, nguyên liệu, bán thành phẩm trong quá trình mua sắm, sản xuất, lưu thông, phân phối nhằm đạt hiệu quả cao cao nhất đồng thời nghiên cứu sâu việc tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng các phương thức vận tải khác nhau: đường biển, đường sắt, đường hàng không, container, vận tải đa phương thức.

 

(43)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Thanh toán quốc tế (International Payment)

Mã học phần:  TCH412

Khoa: Tài chính – Ngân hàng

Bộ môn phụ trách: Tài chính quốc tế

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Giao dịch thương mại quốc tế (TMA302)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 PGS, TS Đặng Thị Nhàn dangthinhan@ftu.edu.vn  0913088928
2 TS Kim Huong Trang kimhuongtrang@ftu.edu.vn  0943272686
3 TS Trần Thị Lương Bình tranthiluongbinh@ftu.edu.vn    0948034777
4 ThS Lê Thế Bình lethebinh@ftu.edu.vn  0904858224
5 ThS Nguyễn Thị Thanh Phương phuong.nguyen@ftu.edu.vn  0912880082
6 ThS Trần Ngọc Hà tranngocha@ftu.edu.vn   01256295111
7 ThS Nguyễn Thu Trang trang.nt@ftu.edu.vn   0983283392
8 ThS Đinh Thị Hà Thu thudth@ftu.edu.vn  0977388053
9 ThS Phan Thị Hương Giang giang.huongphan91@gmail.com 0969980399
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Thanh toán quốc tế là một trong những học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong các giao dịch quốc tế.

Học phần cung cấp những kiến thức về tỷ giá hối đoái, về các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế, về các phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến trên thế giới, các phương thức thanh toán quốc tế được áp dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế, đồng thời trang bị cho sinh viên các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế trong việc soạn thảo và kiểm tra các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thanh toán. 

Học phần cũng trang bị kiến thức giúp sinh viên có thể thi lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp quốc tế như chứng chỉ CITF (chuyên gia tài trợ thương mại quốc tế) và chứng chỉ CDCS (chuyên gia tín dụng chứng từ) do Viện tài chính IFS của Anh cấp.

 

(44)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Giao dịch thương mại quốc tế (International Trade Transaction)

Mã học phần: TMA302

Khoa: Kinh tế và kinh doanh quốc tế

Bộ môn phụ trách: Giao dịch thương mại quốc tế

Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các học phần Quan hệ kinh tế quốc tế, Chính sách thương mại quốc tế 

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 

 • THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

 

STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 TS Phạm Thị Cẩm Anh phamthicamanh@ftu.edu.vn 0915558487
2 PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh nguyenhoanganh@ftu.edu.vn 0913587278
3 ThS Nguyễn Cương nguyencuong@ftu.edu.vn 0989148784
4 TS Vũ Thị Hạnh hanhvt@ftu.edu.vn 0914676782
5 TS Phan Thị Thu Hiền phanhien@ftu.edu.vn 0902287577
6 PGS, TS Nguyễn Văn Hồng Hongnv.bgh@ftu.edu.vn 0912247095
7 PGS, TS Phạm Duy Liên lienpd@ftu.edu.vn 0913074462
8 ThS Trần Hồng Ngân nganth@ftu.edu.vn 0904128504
9 ThS Trần Bích Ngọc ngoctb@ftu.edu.vn 0904222111
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Giao dịch thương mại quốc tế là một học phần bắt buộc, được thiết kế cho sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành của Đại học Ngoại thương. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng liên quan tới hoạt động thương mại trên thị trường thế giới. Môn học tập trung vào các phương thức tiến hành các giao dịch thương mại trong môi trường quốc tế phức tạp với những khác biệt về chính trị, kinh tế, chính sách thương mại, ngôn ngữ và văn hóa… Các giao dịch được tiến hành phù hợp với quy định và tập quán quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau như mua bán trực tiếp, giao dịch qua trung gian, giao dịch tái xuất, mua bán đối lưu, đấu giá, đấu thầu và nhượng quyền thương mại. 

Môn học được thiết kế cân bằng giữa mục tiêu cung cấp kiến thức lý thuyết căn bản, các tập quán và kỹ năng trong giao dịch thương mại quốc tế cũng như mục tiêu nghiên cứu ở bậc học cao hơn tại Việt Nam và trên thế giới. 

(45)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Pháp luật Kinh doanh quốc tế (International Business Law)

Mã học phần: PLU410

Khoa: Luật

Bộ môn phụ trách: Pháp luật Kinh doanh quốc tế

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Luật Thương mại (PLU217), Tư pháp Quốc tế (PLU307)

Thời điểm ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 TS. Nguyễn Minh Hằng hangnm@ftu.edu.vn 0904145514
2 PGS, TS Bùi Ngọc Sơn ngocson_bui@yahoo.com 0937892325
3 TS. Hà Công Anh Bảo baohca@ftu.edu.vn 0912425009
4 TS. Nguyễn Ngọc Hà hann@ftu.edu.vn 0948180683
5 ThS Đặng Thị Minh Ngọc ngocdtm@ftu.edu.vn  0904393696
6 ThS. Đào Xuân Thủy thuydx@ftu.edu.vn 0984129986
7 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến yenntq@ftu.edu.vn 0965651024
8 Đỗ Viết Anh Thái dovietanhthai@ftu.edu.vn 0904860807
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề pháp lý cơ bản trong kinh doanh quốc tế như khái niệm và đặc điểm của pháp luật kinh doanh quốc tế, các hệ thống pháp luật kinh doanh quốc tế chủ yếu trên thế giới, xung đột pháp luật trong kinh doanh quốc tế. Học phần giới thiệu các nguyên lý chung về hợp đồng kinh doanh quốc tế, từ khái niệm, nguồn luật điều chỉnh cho đến những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi giao kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh quốc tế. Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết trong việc giao kết, thực hiện các hợp đồng kinh doanh quốc tế chủ yếu thường gặp như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ quốc tế, hợp đồng đầu tư quốc tế. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế cũng là một trong các nội dung của học phần này.

 

(46)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

           Tên học phần: Bảo hiểm trong kinh doanh (Insurance in business)

Mã học phần: TMA402

     Khoa: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế 

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Vận tải và Bảo hiểm

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Giao dịch thương mại quốc tế TMA302, Vận tải và giao nhận trong ngoại thương TMA304

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: (ghi rõ ngày/tháng/năm và số QĐ ban hành)

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: lần thứ…..(số QĐ, ngày tháng năm) 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT

Tên giảng viên

Email Điện thoại
1 GS, TS. Hoàng Văn Châu chauhv.bgh@ftu.edu.vn 0906065266
2 PGS, TS. Trịnh Thị Thu Hương  ttthuhuong@ftu.edu.vn 0913 311 385
3 PGS, TS. Trần Sĩ Lâm transilam@ftu.edu.vn 0912 004 157
4 TS. Phạm Duy Hưng p.hung@ftu.edu.vn 0912565566
5 ThS. Phạm Thanh Hà hapham@ftu.edu.vn 0989 090 988
6 ThS. Bùi Duy Linh duylinh@ftu.edu.vn 0902 566 886
7 ThS. Nguyễn Thị Hà Hanguyen86@ftu.edu.vn 0943 593 568
8 ThS. Nguyễn Thị Yến Yennguyen87@ftu.edu.vn 0915 529 787
9 ThS. Hoàng Thị Đoan Trang hoangthidoantrang@ftu.edu.vn 0913 580 075
10 ThS. Lê Minh Trâm tramle@ftu.edu.vn 0984 990 868
11 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà nguyenthithuha.cs2@ftu.edu.vn 0902195657
12 TS Nguyễn Thị Huyền Trân nguyenthihuyentran.cs2@ftu.edu.vn 0909828275
13 ThS Vương Thị Bích Ngà vuongthibichnga.cs2@ftu.edu.vn 0906306699
14 Ths Lê Thị Thanh Ngân lethithanhngan.cs2@ftu.edu.vn 028.35127254
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung sau đây: khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt nam; bảo hiểm hàng không; bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt. Ngoài ra học phần còn cung cấp các kiến thức tham khảo như

tái bảo hiểm quốc tế và quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại Việt nam. Sinh viên sẽ được tiếp cận nội dung học phần chủ yếu dưới giác độ người đi mua bảo hiểm.

 

(47)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 

Tên học phần: Quan hệ kinh tế quốc tế (International Economic Relations)

Mã học phần: KTE 306

Khoa: Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế

Bộ môn phụ trách: Thương mại quốc tế

Số tín chỉ: 3

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô (KTE204)

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: ngày…  tháng 8 năm 2017 theo QĐ số …. 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN:
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1. PGS, TS. Bùi Thị Lý lybt@ftu.edu.vn 0912172170
2 TS. Nguyễn Quang Minh minhnq@ftu.edu.vn 0912216738
3 TS. Vũ Thành Toàn toanvt@ftu.edu.vn 0983262267
4 ThS. Vũ Hoàng Việt vietvh@ftu.edu.vn 0916757886
5 TS. Hoàng Ngọc Thuận thuanhn@ftu.edu.vn 0912869981
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về, thương mại quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, đầu tư quốc tế, hợp tác quốc tế về KHCN, các tổ chức và liên kết kinh tế quốc tế.