Thông tin giảng viên Vũ Thị Phương Dung

  Email: dungvtp@ftu.edu.vn GV Vũ Thị Phương Dung Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế thế giới, giảng dạy các môn Ngôn ngữ thương mại 1: Nguyên lý kinh tế, Ngôn ngữ thương mại 2: Kinh doanh...

Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung Huệ

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ Chức vụ: Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại (84) (4) 38356 800 (Ext: 686) ntdhue@yahoo.com     LÝ LỊCH KHOA HỌC (Dựa trên Phụ lục V, Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm...

Các bài viết mới nhất