Báo cáo chuyên đề dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng...

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao Tiếng Anh thương mại với hai khách mời chị Lê Thị Mai - Giám...

Trade Fair – Nói nâng cao – Chất lượng cao Tiếng Anh Thương Mại

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại sảnh Japi nhà D đã diễn ra hoạt động Trade Fair cho sinh viên K62 Chất lượng cao Tiếng Anh Thương mại . Trong nội dung của học phần Nói nâng cao, sự kiện...

Các bài viết mới nhất