TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

136

Tên chuyên ngành: Tiếng Anh Thương Mại (Business English)

Khoa đào tạo: Tiếng Anh Thương Mại

1. TẦM NHÌN

Khoa TATM trường ĐHNT phấn đấu để trở thành một Khoa chuyên môn có năng lực tốt, có sự phát triển bền vững; mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo liên kết với các đối tác trong và ngoài nước; được sinh viên quí mến và tin tưởng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học mở rộng kiến thức và nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

2. SỨ MẠNG

Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh thương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo để làm việc tại các cơ quan ban ngành của chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và nước ngoài.

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

3.1. Mục tiêu đào tạo của Khoa 

Mục tiêu 1: Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tạo cơ hội công ăn việc làm cho sinh viên sau khi ra trường thông qua đào tạo gắn liền với thực tiễn. Kết nối sinh viên với mạng lưới các doanh nghiệp để sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và doanh nghiệp sự lựa chọn cao về nguồn nhân lực.

Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên trên cơ sở thường xuyên sử dụng các nguồn lực bên trong và bên ngoài để bồi dưỡng giáo viên, giúp giáo viên cải tiến phương pháp giảng dạy và cập nhật kiến thức về ngôn ngữ và kinh tế thương mại.

Mục tiêu 3: Thông qua hoạt động đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên: tham gia viết các đề tài cấp bộ, cấp trường, tổ chức hội thảo khoa học và viết bài đăng trên tạp chí trong và ngoài trường, cộng tác với các tổ chức và chuyên gia nước ngoài để tổ chức hội thảo và seminar với các chủ đề cập nhật cho giáo viên và sinh viên.

3.2. Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành:

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương sẽ có năng lực nghiên cứu và sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế; có kiến thức kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế; hiểu biết về văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của các nước bản ngữ. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực.