Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi SVNCKH năm 2022

408

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2022 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương, kèm theo Quyết định số 3261/QĐ-ĐHNT ngày 29/12/2021 và Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng  khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giảo dục đại học. Chi tiết xem tại Kế hoạch Cuộc thi SVNCKH 2022.

Sinh viên đăng kí trước ngày 10/01/2022 để tham dự vòng sơ khảo tại đây

Khoa Tiếng Anh thương mại sẽ công bố Danh sách công trình tham dự vòng sơ khảo và phân công GVHD trước 15/01/2021.

Bản online Thông tư 45, Kế hoạch, Thể lệ và các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại: Các văn bản, biểu mẫu về hoạt động SVNCKH