Báo Cáo Chuyên Đề Học Phần

15
Báo cáo chuyên đề học phần TANE403 International Business sinh viên K60 CLC TATM
Báo cáo viên: ThS Kinh tế Ngô Quang Vịnh, hiện là chuyên gia Phát triển xã hội – Ngân hàng Phát triển châu Á.
Nội dung: hệ thống pháp luật, các vấn đề pháp luật trên thế giới, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh