Cấu trúc chương trình đào tạo cử nhân TATM

424

Cấu trúc chương trình

148 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó:

  Số tín chỉ Tỷ trọng
1.     Kiến thức giáo dục đại cương 40   27    %
2.     Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 78   52,7 %
1.1.  Kiến thức cơ sở

–       Bắt buộc

–       Tự chọn

12     8,1 %
1.2.  Kiến thức ngành

–  Bắt buộc

–  Tự chọn

33

27

6

  22,3  %
1.3.  Kiến thức chuyên ngành

–  Bắt buộc

–  Tự chọn

33

33

 22,3 %
3.     Kiến thức bổ trợ 18  12   %
4.     Thực tập giữa khoá 3    2   %
5.     Học phần tốt nghiệp 9   6,1 %