Tiến trình đào tạo chương trình đào tạo cử nhân TATM

1159
TT Tên học phần học phần Số tín chỉ Học phần

tiên quyết

Học kỳ triển khai
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tiếng Anh cơ bản 1 TAN103 3 Không 1              
2 Tiếng Anh cơ bản 2 TAN104 3 TAN103 1              
3 Ngữ âm học tiếng Anh TAN106 3 TAN104   2            
4 Nghe 1 TAN205 3 TAN104   2            
5 Nói 1 TAN203 3 TAN104   2            
6 Đọc 1 TAN207 3 TAN104   2            
7 Viết 1 TAN209 3 TAN104     3          
8 Nghe 2 TAN206 3 TAN205     3          
9 Nói 2 TAN204 3 TAN203     3          
10 Đọc 2 TAN208 3 TAN207     3          
11 Tiếng Anh thương mại TAN305 3 TAN207,

TAN209

    3          
12 Ngữ pháp học tiếng Anh TAN107 3 TAN104       4        
13 Văn hoá Anh – Mỹ TAN109 3 TAN208, TAN209       4        
14 Văn học Anh – Mỹ TAN111 3 TAN208,

TAN209

      4        
15 Nói 3 TAN 303 3 TAN 204       4        
16 Viết 2 TAN210 3 TAN209       4        
17 Ngữ nghĩa học tiếng Anh TAN108 3 TAN104       4        
18 Viết 3 TAN304 3 TAN210         5      
19 Biên dịch 1 TAN306 3 TAN208, TAN210         5      
20 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 1- Nguyên lý kinh tế TAN402

 

3 TAN210, TAN305         5      
21 Phiên dịch 1 TAN308 3 TAN204, TAN206           6    
22 Biên dịch 2 TAN307 3 TAN306           6    
23 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 3- Giao tiếp kinh doanh TAN110 3 TAN208, TAN210,

TAN305

          6    
24 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 4- Nguyên lý Marketing TAN404

 

3 TAN208, TAN210,

TAN305

          6    
25 Thực tập giữa khóa TAN501 3             6    
26 Phiên dịch 2 TAN309 3 TAN308             7  
27 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 2- Kinh doanh quốc tế TAN403

 

3 TAN402             7  
28 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 5-  Tài chính TAN410 3 TAN208,

TAN305

            7  
29 Ngôn ngữ kinh tế thương mại 6- Hợp đồng Thương mại Quốc tế TAN406 3 TAN304, TAN110             7  
30 Học phần tốt nghiệp   9                 8
31 Khóa luận tốt nghiệp   9                 8
32 Thực tập tốt nghiệp    6

 

                8