Cơ hội nghề nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

44

Chương trình đào tạo Cử nhân Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, theo định hướng ứng dụng, cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, đặc biệt là tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh, thương thảo hợp đồng; cung cấp kiến thức về kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế.
Với định hướng của chương trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực như biên – phiên dịch, kinh doanh, làm việc cho các văn phòng đại diện hoặc các cơ quan của chính phủ, tham gia vào những dự án trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực… Ngoài ra, sinh viên có thể giảng dạy, nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực được đào tạo, và hoặc có thể tiếp tục học sau đại học trong và ngoài nước.

Sau đây là hình ảnh các cựu sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại làm việc trong các lĩnh vực khác nhau:

  • Biên-phiên dịch
  • Kinh doanh
  • Giảng dạy, nghiên cứu
  • Các lĩnh vực khác