THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TIẾN SĨ 2022

81

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2022 NHƯ SAU:

Mọi chi tiết xin mời xem file Thông báo đính kèm tại đây: