Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung Huệ

1440

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ

Chức vụ: Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại

(84) (4) 38356 800 (Ext: 686)

Email: huenguyen@ftu.edu.vn 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 2012 Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương

Tên luận án: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh nhập kinh tế quốc tế”

Năm 2001 Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Phát triển
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dânTên luận văn: “Vietnam’s textile and garment export industry”
Năm 2000 Diploma chuyên ngành: Ngôn ngữ ứng dụngNơi đào tạo : Singapore
Năm 1997 Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương

Năm 1996 Bằng đại học ngành 2: Tiếng Anh

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

9/2016- đến nay: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại,giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

9/2011-2017: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại, Chủ nhiệm Bộ Môn Kinh Doanh Quốc tế, giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

6/2007-9/2011: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Chủ nhiệm Bộ Môn Kinh Doanh Quốc tế, giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

2006-nay: Đại học Quốc gia Hà Nội  – Giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

7/1997-6/2007: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
9 Vai trò của các chính sách ứng phó với Covid 19 đối với phát triển bền vững ở Việt nam 09/2022 Cấp Bộ Thành viên
 

 

8

Năng lực quản trị doanh nghiệp và tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam 01/2021 – 12/2023

 

Cấp trường Thành viên
 

7

Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam Nghiệm thu 2022 Cấp trường Cấp trường Thành viên
6 Xây dựng Chương trình tư vấn chuyên môn cho giảng viên trẻ tại trường Đại học Ngoại thương Nghiệm thu 11/2022 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành TATM của trường Đại học Ngoại thương Nghiệm thu 6/2020

 

Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Ứng dụng các trang mạng tương tác vào hoạt động dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Ngoại thương  

Nghiệm thu 7/2019

 

Cấp Trường Thành viên
3 Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các ngành Ngôn ngữ Thương mại tại trường Đại học Ngoại thương  

Nghiệm thu 6/2018

 

 

Cấp Trường

 

Chủ nhiệm

2 Nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng Việt Nam qua Facebook  

Nghiệm thu 10/2017

 

Cấp Bộ

 

Thành viên

1 Vận dụng nguyên lý kinh tế học trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm đề xuất hiệu chỉnh một số văn bản chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường Việt Nam  

Nghiệm thu 2012

 

Cấp Bộ

 

Thành viên

  1. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định)
TT Tên công trình Năm công bố Tên Tạp chí/NXB/Nơi công bố
I. GIÁO TRÌNH, SÁCH
1 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 2012 Nhà xuất bản  Chính trị Quốc gia
2 Introduction to Essay writing 06/2023 Nhà xuất bản Dân trí
II. BÀI BÁO/TẠP CHÍ
16 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam 3/2023 Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 309, tháng 3/2023, p-ISSN: 1859 0020, e-ISSN: 2632 5330

 

15 Booming online marketplaces as a strategic solution for e-commerce development in the context of Covid 19: A case study of Shopee Vietnam 2022 Res Militaris Journal, Vol.12, No.4 December issue 2022, ISSN 2265-6294
14 Impacts of the 4th Covid wave on the Vietnamese economy and foreign direct investment 2022 Journal of Positive School Psychology, 2022, Vol. 6, No. 9, 3891-3911, ISSN: 27177564

 

13 Hoạt động tư vấn chuyên môn cho giảng viên trẻ tại
Trường Đại học Ngoại Thương theo mô hình
chương trình năm thành tố của Hudson
10/2022 Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số đặc biệt 10/2022, ISSN 1859 – 0810
12 Xây dựng chương trình tư vấn chuyên môn
cho giảng viên trẻ tại Đại học Ngoại thương hiện nay
10/2022 Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 275 (10/2022), ISSN 1859 – 0810
11 Building Goodwill in written business communication 2021 Journal of Psychology and education, 58(5): 7307-7324 (2021). ISSN: 1553-6939
10 Developing information technology human resources to meet digital transformation for SMEs in Vietnam 2021 Journal of Psychology and Education (2021) 58(5): 7307-7324. ISSN: 1553-6939
9 Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các ngành ngôn ngữ thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương.

 

2019 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 120/2019, ISSN: 1859 – 4050
8 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam 2012 Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 47/2012, Trường Đại học Thương mại, ISSN: 1859-3666
7 Chính sách thuế và chi tiêu công cho mục tiêu bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới và vận dụng vào Việt Nam 2012 Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số đặc biệt tháng 9/2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ISSN: 1859-0012
6 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực 2011 Tạp chí Khoa học Thương mại Số 43, Trường Đại học Thương mại, ISSN: 1859-3666
5 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) dệt may của một số quốc gia trên thế giới 2011 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Số 48/2011, Trường Đại học Ngoại Thương, ISSN: 1859-4050
4 Rèn luyện tư duy phê phán trong môn học Kinh doanh quốc tế 2007 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại Số 26, trường Đại học Ngoại thương, ISSN:

1859-4050

3 Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 2006 Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số 15 (106), ISSN: 0868-3808
2 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đối với hàng thủy sản nhập khẩu 2006 Thông tấn xã, Số 2164 (366).
1 Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khu vực Đông Á 2006 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 17, trường Đại học Ngoại thương, ISSN:

1859-4050

 

III. BÀI HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

26 Critical thniking of FBE students: A cáe study of a graduate thesis 6/2023 Thành viên, Bài viết Kỷ yếu HNKH khoa TATM, “Gắn kết Lý thuyết và Thực tiễn nhằm Thúc đẩy sự Sáng tạo và Xuất sắc trong Dạy và Học ngoại ngữ trong thời đại số – Integrating Theory and Practice to Promote Innovation and Excellence in Teaching and Learning Foreign Languages in the Digital era”.
25 Determinants of employee engagement in small and medium enterprises (SMEs): Empirical evidence from Vietnam 03/2023 The 3rd Vietnam-Japan International Business Conference on Business Adaptation to Global Uncertainties, trường Đại học Ngoại thương.
24 Factors influencing consumers’ intention to adopt mobile payment in Vietnam 09/2022 Hội thảo Quốc tế “The UEH International Conference on Business and Finance (ICBF) 2022”, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh.

 

23 Impacts of social media platforms usage on foreign trade university students’ academic performance during Covid 19 05/2022 Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh đại dịch covid 19, trường Đại học Ngoại thương, 05/2022
22 FBE students’ satisfaction with online foreign language learning: a case of K58 07/2022 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương “Tăng cường tính đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học trong và sau đại dịch Covid 19
21 FBE students’ online learning challenges and responses 07/2022 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương “Tăng cường tính đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học trong và sau đại dịch Covid 19
20 Phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành TATM, chuyên ngành phụ Kinh doanh Quốc tế đáp ứng nhu cầu xã hội 2020 Bài viết Hội thảo cấp trường Đại học Ngoại thương “Lấy ý kiến về xây dựng CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, chuyên ngành phụ Kinh doanh Quốc tế”, 2020
19 Đánh giá chương trình Tiếng Anh Thương mại từ góc nhìn của các bên liên quan, đồng tác giả. 2020 Kỷ yếu HNKH Khoa TAM, trường Đại học Ngoại thương, 2020
18 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 2019 Bài viết Hội thảo cấp trường “Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
17 Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang EU khi EVFTA được ký kết 2019 Bài viết Hội thảo cấp trường “Chính sách phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
16 Nâng cao ý thức tự học của sinh viên Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại Thương qua công tác kiểm tra, đánh giá của học phần NKTTM2: Kinh doanh quốc tế 2019 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương, ISBN: 978-604-67-1351
15 Tổng quan về chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương hướng tới tính thực tiễn và hướng nghiệp 2017 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương.
14 Nâng cao năng lực giảng viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương 2017 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương.
13 Thai experience in tourism destination development

 

2016 Hội thảo quốc tế  “Phát triển bền vững du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Việt nam”, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-948-195-6
12 Nâng cao ý thức tự học của sinh viên TATM, trường Đại học Ngoại thương qua hoạt động làm việc nhóm trong môn Kinh doanh quốc tế 2016 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương.
11 Mô hình Tiếng Anh cộng đồng tại Việt Nam 2016 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương.
10 Phát triển công tác giáo viên phản hồi bài viết của sinh viên trong các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành của sinh viên tiếng Anh Thương mại 2015 Hội Nghị Khoa học cấp trường “Giảng dạy ngoại ngữ thương mại tại trường Đại học Ngoại thương”, Trường Đại học Ngoại Thương, ISBN: 978-604-59-2833-2
9 Một số biện pháp ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp giảng dạy ở Khoa Tiếng Anh Thương mại trường Đại học Ngoại thương 2014 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương.
8 Ứng dụng phương pháp sơ đồ hóa bài giảng trong việc giảng dạy môn Nguyên lí kinh tế 2012 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương.
7 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam 2011 Hội thảo quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”, thành phố Hồ Chí Minh.
6 Teachers’ written feedback on first-year students’ writings at FTU Hanoi 2011 Hội thảo quốc tế, Cambodia 2011
5 Tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn: nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên dạy tiếng Anh 2010 Hội nghị khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại: Đào tạo TATM trong xu thế hội nhập, trường Đại học Ngoại thương.
4 Tác động tương hỗ giữa công nghiệp hỗ trợ và đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học về phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan và Malaysia đối với Việt Nam 2009 Hội thảo quốc tế “Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm của Nhật Bản và một số nước Châu Á”, Hà Nội 2009 .
3 Phương pháp phát triển kỹ năng đọc văn bản khoa học 2005 Hội nghị khoa học Khoa TATM, trường Đại học Ngoại thương.
2 Sử dụng hệ thống bài tập lớn về nhà để đánh giá liên tục các kỹ năng thực hành tiếng 2004 Hội nghị khoa học Khoa TATM, trường Đại học Ngoại thương.
1 Acquiring vocabulary via a context-based approach 2002 Hội nghị khoa học Khoa TATM, trường Đại học Ngoại thương.
  1. THAM GIA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ (hướng dẫn NCS)

 

Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
Phou Khao Bảo hộ thương mại một cách hợp lý trong bối cảnh Lào là thành viên của WTO Đại học Ngoại thương 2015 Giáo viên hướng dẫn 2
Nguyễn Hồng Hạnh Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào ngành dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh thực thi các cam kết Cộng đồng kinh tế ASEAN Đại học Ngoại thương 2018-01/2022

Đã bảo vệ thành công

Giáo viên hướng dẫn 2