CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

402

1. CHỨC NĂNG

Khoa Tiếng Anh Thương Mại được phát triển từ Bộ môn Tiếng Anh Thương Mại (1998) và chính thức là một Khoa chuyên môn độc lập từ năm 2007. Khoa Tiếng Anh Thương Mại (TATM) hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng, có chức năng:

– Giảng dạy, đào tạo cử nhân ngành TATM và các chuyên ngành khác của trường ĐH Ngoại Thương;

– Quản lý sinh viên thuộc chuyên ngành TATM.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Giảng dạy, đào tạo

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy đối với chuyên ngành TATM và các chuyên ngành đào tạo khác của trường theo lịch trình giảng dạy, kế hoạch thi hết môn, thi tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch thực tập và khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch chung của nhà trường.

– Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo cho chuyên ngành của Khoa (chính qui, chuyên ngành) và chương trình Tiếng Anh trong chương trình tiên tiến liên thông, liên kết, chương trình hai văn bằng, đào tạo Thạc sỹ của trường.

– Quản lý chất lượng đào tạo của Trung tâm Tiếng Anh Feretco.

– Thường xuyên cải tiến chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy.

– Chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn vị có liên quan của Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của Khoa.

– Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu Khoa học của Khoa cũng như của trường.

2.2. Nghiên cứu Khoa học

– Tham gia tích cực các nhiệm vụ nghiên cứu theo kế hoạch của Nhà trường.

– Chủ động khai thác tìm kiếm các đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ và cấp các cơ quan nhà nước khác, các dự án hợp tác quốc tế, các tổ chức Khoa học và công nghệ, các tổ chức kinh tế.

– Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu Khoa học của Khoa, gắn với đào tạo nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước.

– Triển khai thực chiện đúng thời hạn các đề tài nghiên cứu Khoa học các cấp.

– Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, tọa đàm Khoa học chuyên ngành.

– Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu Khoa học của sinh viên.

2.3. Quản lý sinh viên 

– Quản lý và lưu trữ kết quả học tập (lưu bản sao bảng điểm), bài thi hết môn của sinh viên theo quy định hiện hành.

– Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, lịch thi, giải quyết những thắc mắc, khiếu nại liên quan tới các công việc do Khoa quản lý.

– Tham gia các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, trợ cấp, xét học tiếp, ngừng học, thôi học, xét và cấp học bổng cho sinh viên.

– Phân công, quản lý và theo dõi công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp.

– Phối hợp với các phòng, Khoa khác để giải quyết những công việc liên quan tới công tác quản lý và đào tạo.

2.4. Các nhiệm vụ khác

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

– Phối hợp với các Khoa, đơn vị chức năng khác để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoach và lịch trình của nhà trường.