Cơ Cấu Tổ Chức

558
 1. Ban chủ nhiệm Khoa
 1. BCN Khoa chịu trách nhiệm:

  – Xây dựng và phát triển toàn diện Khoa

  – Quản lý, lãnh đạo chung toàn Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được nhà trường giao

  – Quản lý giảng viên, cán bộ của Khoa

  – Xây dựng kế họach nhân sự của Khoa dựa trên cơ sở đề xuất nhân sự của các bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho nhà trường. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.

  – Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận

  – Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu Khoa học của giáo viên, công tác hành chính văn phòng của cán bộ trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ

  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và cán bộ trong Khoa.

 2. Hội đồng Khoa học và đào tạo
 3. Hội đồng KH-ĐT gồm có: BCN Khoa, nhóm trưởng nhóm Quản lý Chất lượng, các trưởng bộ môn, và các giảng viên được bầu vào Hội đồng. Hội đồng này có nhiệm vụ tư vấn cho BCN Khoa trong việc:

  – Xây dựng, phát triển, quản lý nội dung chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu Khoa học

  – Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, bộ môn thuộc Khoa

  – Giải quyết các vấn đề thuộc công tác chuyên môn và nghiên cứu Khoa học của Khoa

3. Các bộ môn trực thuộc

 1. 3.1. Bộ môn Thực hành tiếng

  Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Tiếng Anh Cơ Bản 1, 2, 3; Nghe 1, 2; Nói 1,2; Đọc 1, 2; Viết 1, 2, 3; Văn hóa Anh – Mỹ; Văn học Anh – Mỹ

  3.2. Bộ môn Lý thuyết tiếng

  Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Ngữ âm học tiếng Anh, Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Ngữ pháp học tiếng Anh

  3.3. Bộ môn Ngôn ngữ Thương Mại

  Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Tiếng Anh Thương mại; Biên dịch 1, 2; Phiên dịch 1, 2; Ngôn ngữ kinh tế thương mại 1, 2, 3, 4, 5,6 (Nguyên lý kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Giao tiếp kinh doanh, Nguyên lý Marketing, Tài chính, Hợp đồng Thương mại quốc tế).