Lịch sử phát triển và hình thành

452

Cùng với sự ra đời của Trường Đại học Ngoại thương, trước đây thuộc Bộ Ngoại thương Việt Nam, Khoa Tiếng Anh đã được thành lập và có bề dày lịch sử và phát triển hơn 50 năm cùng với các Khoa chức năng và các Phòng Ban khác trong trường.

Trước năm 2000, Khoa Tiếng Anh chỉ dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ cho các chuyên ngành khác của trường. Bắt đầu từ năm 2000, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại đã được Nhà trường thành lập với sự đồng ý của Bộ Giáo dục Và Đào tạo. Do đặc thù chuyên môn sâu về Tiếng Anh của chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, vào tháng 6 năm 2007 Khoa Tiếng Anh Thương mại đã được thành lập tách ra từ Khoa Tiếng Anh cũ mà nay đổi tên là khoa Tiếng Anh Chuyên ngành dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ cho các chuyên ngành khác.

Kể từ tháng 6 năm 2007, Khoa Tiếng Anh Thương mại đã trở thành một khoa chức năng độc lập với nhiệm vụ chính là đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại hệ chính quy, chuyên ngành 2 và tại chức.

Ngoài nhiệm vụ chính là đào tạo cử nhân Tiếng Anh Thương mại, Khoa Tiếng Anh Thương mại còn được Nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ cho các chương trình Liên kết với nước ngoài và các chương trình Tiên tiến của trường.