Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung Huệ

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ Chức vụ: Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại (84) (4) 38356 800 (Ext: 686) ntdhue@yahoo.com     LÝ LỊCH KHOA HỌC (Dựa trên Phụ lục V, Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm...

Thông tin giảng viên Vũ Thị Phương Dung

  Email: dungvtp@ftu.edu.vn GV Vũ Thị Phương Dung, NCS ngành Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế thế giới, , hiện đang giảng dạy các học phần Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ...

Thông tin giảng viên Văn Thị Minh Huyền

Tiến sĩ Văn Thị Minh Huyền Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ thương mại - Khoa Tiếng Anh thương mại Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Phát triển nguồn nhân lực, sự gắn kết của...

Các bài viết mới nhất