Cơ cấu tổ chức BESN

143

– Nhân sự làm việc chính: Sinh viên Tiếng anh thương mại đang học tập

– Cố vấn chuyên môn: Các giảng viên Khoa Tiếng anh thương mại

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các ban:

Ban

Nhiệm vụ

Ban Điều hành

Chủ tịch

Định hướng hoạt động của Hội

Điều hành toàn bộ công việc của Hội

Đại diện cho Hội

Phó chủ tịch

Các trưởng/phó ban

Ban Tổ chức

Lên ý tưởng, xây dựng nội dung cho mọi hoạt động

Tham gia đánh giá, hiện thực hóa ý tưởng

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các sự kiện

Trực tiếp chạy chương trình

Ban Đối ngoại

Liên hệ với các nhà tài trợ, các công ty, tổ chức, cá nhân gây quỹ hoạt động

Quản lý tài chính của Hội

Liên lạc với cựu sinh viên, giảng viên

Ban Truyền thông

Xây dựng ý tưởng và nội dung truyền thông cho các hoạt động

Trực tiếp thực hiện các hoạt động truyền thông: Viết bài, đưa tin …..

Thiết kế các sản phẩm kỹ thuật (clip, slide show, cover ava….)

Trực tiếp chạy chương trình (chạy kỹ thuật trong event)

Ban Kỹ thuật

Thiết kế các sản phẩm kỹ thuật (clip, slide show, cover ava….)

Trực tiếp chạy chương trình (chạy kỹ thuật trong event)

Ban Cán sự (BCS các lớp hành chính)

Đại diện cho sinh viên lớp mình: Đi họp trong sự kiện chung, đại diện trình bày ý kiến sinh viên, truyền đạt các thông tin về các lớp……

Note: Thành viên của Ban Cán sự không buộc phải làm việc cố định tại các Ban Chuyên môn, Tổ chức, Đối ngoại, Truyền thông.